Huishoudelijk regelement Sportverening Arta Steenwijk

logo

 1. lid van de vereniging is die natuurlijke persoon die een inschrijfformulier ingevuld en ondertekend heeft ingeleverd bij het bestuur.
 2. Een gezin met meerdere leden hebben recht op gezinskorting. Duurste lid betaald 100%, volgend duurste lid betaald 80% en het goedkoopste lid betaald 60% van de contributie.
 3. Een student die uitwonend is heeft recht op een korting van 20%.
 4. De contributie kan gewijzigd worden op voordracht van het bestuur. Bij wijziging van de hoogte van contributies dient stemming plaats te vinden in de algemene vergadering. Contributie kan alleen dan gewijzigd worden indien een meerderheid van de leden aanwezig tijdens de Algemene Leden Vergadering hiermee instemt.
 5. De reiskosten worden betaald, vastgesteld en vergoed op een door het bestuur vastgestelde wijze.
 6. De contributie dient te worden voldaan via automatische incasso, de rekening waar de contributie op bijgeschreven wordt staat op naam staat van “basketbal club Arta” en ook als zodanig door de rechtspersoon Sportvereniging Arta Steenwijk wordt gebruikt. De contributie dient te worden voldaan op een door het bestuur vastgestelde wijze.
 7. Nieuwe leden kunnen aan wedstrijden deelnemen als zij een pasfoto hebben ingeleverd bij het postadres van de club en in het bezit zijn van een officieel spelerstenue. Dit tenue bestaat uit een geel shirt met blauwe nummering, voor en achterop, en een blauwe broek. Het bestuur kan een specifiek tenue aanwijzen dat echter wel aan de kleuren, zoals omschreven, dient te voldoen. Rugnummers worden toegewezen door de secretaris.
 8. Data en speeltijden van wedstrijden worden tijdig bekend gemaakt. Van spelende leden wordt verwacht dat zij een kwartier voor de geplande aanvangtijdstippen aanwezig zijn.
 9. Voor verenigingstaken kan het bestuur leden aanwijzen. Ook is het mogelijk dat het bestuur het aanwijzen delegeert. Indien leden hun taken niet uitvoeren kan het bestuur sancties treffen.
 10. De vereniging is niet aansprakelijk voor schade of verlies aan persoon of persoonlijke eigendommen voor,tijdens en/of ná activiteiten (zoals wedstrijden en trainingen) welke verband houden met de vereniging.
 11. Door de vereniging gemaakte kosten voor een lid, welke buiten de algemeen gebruikelijke kosten voor een sportvereniging kunnen worden gerekend, worden op het betreffende lid verhaald. Is dit niet mogelijk dan worden de gemaakte kosten verhaald op zijn wettelijk vertegenwoordiger(s).
 12. Leden dienen SCHRIFTELIJK hun lidmaatschap op te zeggen bij de secretaris. Het lidmaatschap kan worden opgezegd per 1 december of per 1 juni. De vastgestelde contributie is verschuldigd tot die datum.
 13. In die zaken waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet is het bestuur aangewezen een beslissing te nemen.